Sobota, 19 kwietnia 2014
Imieniny: Adolf, Tymon, Włodzimierz

Waluty skup sprzedaż
EUR 4,1445 4,2283
USD 2,9954 3,0560
CHF 3,4014 3,4702
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW (2014-04-18 18:59)
WIG 51510.98 +1,17%
WIG20 - -
mWIG40 3385.14 +0,55%
sWIG80 - -
Wspierane przez Money.pl

Zalety i wady poszczególnych rodzajów działalności

1. Firma jednoosobowa

2. Spółka cywilna

3. Spółka jawna

4. Spółka partnerska

5. Spółka komandytowa

6. Spółka komandytowo-akcyjna

7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8. Spółka akcyjna


1. Firma jednoosobowa należy do jednego przedsiębiorcy. Plusem jest prostota tej formy działalności. Jej rozmiar nie jest ograniczony, łatwo ją rozszerzyć lub zlikwidować. W zależności od posiadanych kwalifikacji stosunkowo prosto uzyskać koncesje i zezwolenia. Duże znaczenie mają niskie koszty założenia takiej firmy. Nie ma też żadnych ograniczeń przy wyborze sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. Minusem jest odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności - indywidualny przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem osobistym, jak również wspólnym majątkiem małżonków (zarówno obecnym, jak i przyszłym).

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWA

ZALETY

WADY

Niskie koszty założenia i prowadzenia działalności.

Za zobowiązania odpowiada się całym swoim majątkiem.

Krótki czas i łatwość w założeniu.

Konieczność opłacania składek ZUS bez względu na dochody.

Możliwe wszystkie formy opodatkowania.

Rozwój firmy zależy od jednej osoby.

Właściciel firmy jest sam sobie szefem, może dopasować do siebie rytm i czas pracy.

Ppraca często po godzinach i w weekendy. Trudno o prawdziwy urlop.

Mała firma jest elastyczna, szybko reaguje na zmiany w otoczeniu gospodarczym.

 

Możliwość odliczania różnych wydatków związanych z prowadzeniem działalności (samochód, komputer.materiałyeksploatacyjne ...)

 

 

2. Spółka cywilna to firma, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w ustalony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów. Jej organizację i sposób działania regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, czyli nie może sama nabywać praw ani zaciągać obowiązków - zawsze czynią to jej wspólnicy w swoim imieniu. W odróżnieniu od pozostałych spółek nie jest też przedsiębiorcą - przedsiębiorcami są jej wspólnicy, którzy muszą (każdy z osobna) zgłosić prowadzenie działalności w formie spółki w gminnej ewidencji działalności gospodarczej.

Spółka cywilna jest odpowiednia do prowadzenia działalności gospodarczej o stosunkowo niewielkiej skali i w gronie zaufanych osób, np. firmy rodzinnej.

SPÓŁKA CYWILNA

ZALETY

WADY

Każdy ze wspólników ma wpływ na wszelkie decyzje dotyczące firmy.

Wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki.

Każdy ze wspólników musi rejestrować się osobno.

Możliwe wszystkie formy opodatkowania.

 

 

3. Spółka jawna. Spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Umowa spółki musi być zawarta na piśmie. Jak każda inna spółka osobowa, spółka jawna zobowiązana jest podawać w nazwie firmy określenie wskazujące na rodzaj spółki (można używać skrótu "sp.j."). Obowiązkowe jest podanie w nazwie spółki nazwiska (firmy) co najmniej jednego ze wspólników. W zasadzie jest odpowiednikiem spółki cywilnej, tyle że jest wskazana dla działalności o większych rozmiarach. 

Majątek spóki jest wspólną własnościa wspólników. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki jawnej całym swoim majątkiem. W tego rodzaju działalności obowiązuje odpowiedzialność subsydiarna, co oznacza, że wierzyciel najpierw powinien sięgnąć po majątek spółki, a dopiero gdy go zabraknie - po majątek wspólnika. 

SPÓŁKA JAWNA

ZALETY

WADY

Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę, można też w umowie wyłączyć wspólnika z reprezentacji.

Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki.

Nie posiada osobowości prawnej.

Nie ma określonych wymagań kapitałowych.

 

 

4. Spółka partnerska, to spółka osobowa, którą mogą utworzyć wspólnicy (zwani partnerami), wykonujący wolny zawód. Charakterystyczną cechą tej formy działalności jest to, że partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, inżyniera budownictwa, księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarza, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego oraz zawodów wymienionych w odrębnych ustawach.

Nazwa firmy spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie skrótu "sp.p.".

Każdy wspólnik w spółce partnerskiej (zwany partnerem) odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem i solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Partner nie ponosi jednak odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego (np. na umowę zlecenie), które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Jednak partner może dobrowolnie rozszerzyć zakres swojej odpowiedzialności i odpowiadać na takich zasadach jak wspólnik spółki jawnej. Wymaga to wprowadzenia odpowiedniego postanowienia do umowy partnerskiej.

SPÓŁKA PARTNERSKA

ZALETY

WADY

Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów.

Możliwość działalności spółki wyłącznie w zakresie wykonywania wolnego zawodu partnerów.

Brak określonych wymagań kapitałowych.

Nie posiada osobowości prawnej.

Prowadzenie spraw spółki można przekazać zarządowi.

Spółkę mogą założyć tylko osoby fizyczne.

Nie jest wymagana pełna księgowość.

 

 

5. Spółka komandytowa pozwala prowadzić działalność w szerokim zakresie i dowolnym rozmiarze, dając jednocześnie wspólnikom bardzo dużą swobodę w kształtowaniu odpowiedzialności za sprawy spółki i jej zobowiązania. W prosty sposób umożliwia wyłączenie odpowiedzialności części wspólników (tzw. komandytariuszy) za zobowiązania spółki, stąd jest świetną formą pozyskiwania kapitału do różnych przedsięwzięć.

Przedsiębiorca bez kapitału, ale za to mający pomysł, lub działające przedsiębiorstwo, które wymaga dokapitalizowania, odpowiada w takiej spółce za zobowiązania i zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentowaniem (jest to tzw. komplementariusz).

W spółce komandytowej co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń (jako komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej (czyli określonej kwoty, odpowiadającej wysokości wniesionych przez siebie wkładów), a komplementariusz całym swoim majątkiem. Komandytariusz odpowiada też za zobowiązania spółki powstałe w wyniku wykonania czynności za spółkę, do których nie był uprawniony (działał bez pełnomocnictwa lub przekroczył jego zakres).

W nazwie firmy musi być ujawnione nazwisko co najmniej jednego komplementariusza. Można używać skrótu "sp.k.". Komandytariusz, który ujawni swoje nazwisko w nazwie firmy, odpowiada za zobowiązania spółki tak samo jak komplementariusz.

Spółka ta pozwala prowadzić działalność w szerokim zakresie i dowolnym rozmiarze, dając jednocześnie wspólnikom bardzo dużą swobodę w kształtowaniu odpowiedzialności za sprawy spółki i jej zobowiązania. W prosty sposób umożliwia wyłączenie odpowiedzialności części wspólników (tzw. komandytariuszy) za zobowiązania spółki, stąd jest świetną formą pozyskiwania kapitału do różnych przedsięwzięć.

Przedsiębiorca bez kapitału, ale za to mający pomysł, lub działające przedsiębiorstwo, które wymaga dokapitalizowania, odpowiada w takiej spółce za zobowiązania i zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentowaniem (jest to tzw. komplementariusz).

W spółce komandytowej co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń (jako komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej (czyli określonej kwoty, odpowiadającej wysokości wniesionych przez siebie wkładów), a komplementariusz całym swoim majątkiem. Komandytariusz odpowiada też za zobowiązania spółki powstałe w wyniku wykonania czynności za spółkę, do których nie był uprawniony (działał bez pełnomocnictwa lub przekroczył jego zakres).

W nazwie firmy musi być ujawnione nazwisko co najmniej jednego komplementariusza. Można używać skrótu "sp.k.". Komandytariusz, który ujawni swoje nazwisko w nazwie firmy, odpowiada za zobowiązania spółki tak samo jak komplementariusz.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zalety

Wady

Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej.

Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Komandytariusze mogą działać w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy.

Wyłącznie pełna księgowość (wysokie koszty).

Nie ma określonych wymagań dot. sumy komandytowej

Nie ma osobowości prawnej

 

6. Spółka komandytowo-akcyjna to hybryda prawna spółki komandytowej i akcyjnej, stwarzająca najlepsze spośród wszystkich spółek osobowych możliwości pozyskania kapitału od inwestorów, którzy nie godzą się na ponoszenie osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jest to spółka osobowa, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. 

Spółka ta jest podobna do spółki komandytowej, ale też wykazuje pewne podobieństwa do spółki akcyjnej (część wspólników dostaje bowiem akcje). Przeznaczona jest raczej do wykonywania działalności w większym rozmiarze - musi mieć bowiem minimalny kapitał zakładowy wynoszący co najmniej 50 000 zł (co najmniej tyle wspólnicy muszą wnieść do spółki - w postaci pieniędzy lub innych wkładów, by mogła ona zacząć działanie).

Aktem, który reguluje wewnętrzne stosunki w spółce, jest statut, a nie umowa spółki (jak w pozostałych spółkach osobowych). Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Powinni go podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze. Musi on zostać sporządzony w formie aktu notarialnego.

Z działaniem spółki komandytowo akcyjnej wiąże się ustanowienie i funkcjonowanie organów spółki: rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Ustanowienie rady nadzorczej jest obligatoryjne wówczas, gdy liczna akcjonariuszy przekracza 25 osób.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zalety

Wady

Dla akcjonariusza - wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Wysoki minimalny kapitał zakładowy.

Możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji.

Wyłącznie pełna księgowość (wysokie koszty).

Dla komplementariuszy - decydujący wpływ na działania spółki bez konieczności uczestniczenia w pokryciu kapitału zakładowego.

Konieczność sporządzenia statutu w postaci aktu notarialnego.

 

7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób. Kapitał zakłodowy spółki powinien wynosić co najmniej 50 000 zł. Spółka z o.o. jest dobrą formą prowadzenia działalności, gdy planuje się spore, wymagające dużego kapitału i bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, ale sprawdza się także przy niewielkim biznesie. W razie potrzeby bez wielkich komplikacji można też do niej przyjąć nowego wspólnika. Spółka może uzyskiwać koncesje i zezwolenia. 

W odróżnieniu od innych spółka z o.o. ma osobowość prawną i jest spółką kapitałową. W jej imieniu działa zarząd, a nie wspólnicy. Przy zawieraniu umów między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Wspólnicy spółki nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.

Wspólnicy spółki mają równe prawa i obowiązki. Umowa spółki może jednak przewidywać przyznanie wspólnikowi szczególnych korzyści związanych z określonym udziałem, w szczególności co do ilości głosów i podziału zysku.

Organy spółki z o.o.:

- Zarząd - organ wykonawczy
- Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna
- Zgromadzenie Wspólników 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zalety

Wady

Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Możliwość pozyskania kapitału poprzez włączenie nowego wspólnika.

Kosztowna procedura rejestracyjna.

 

8. Spółka akcyjna jest typową spółką kapitałową. Jest to forma działalności przeznaczoną dla średnich i dużych firm. Do jej założenia wymagany jest kapitał wynoszący minimalnie 500 000 zł. Spółka akcyjna kumuluje kapitały wielu osób lub firm. Choć może ją założyć tylko jedna osoba, to jest ona przeznaczona do zebrania kapitału od wielu akcjonariuszy.

W jednej spółce akcyjnej mogą być zaangażowane duże kapitały należące do tzw. inwestorów wiodących, jak i niewielkie kapitały drobnych akcjonariuszy. Ma ona osobowość prawną, co oznacza, że jest wyodrębnionym organizacyjnie i majątkowo podmiotem prawa. Do jej założenia i prowadzenia zaleca się zatrudnianie profesjonalnej obsługi księgowej i prawnej.

Nazwa spółki może brzmieć dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka akcyjna". Powszechnie używa się skrótu "S.A.".

Organy spółki akcyjnej:

- Zarząd - organ wykonawczy
- Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

SPÓŁKA AKCYJNA

Zalety

Wady

Możliwość pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym poprzez emisję akcji czy obligacji.

Bardzo wysoki minimalny kapitał zakładowy.

Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki.

Kosztowny, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji.

Łatwość kumulacji kapitału.

Mniejsi akcjonariusze nie mają wpływu na działalność spółki.

 

PARTNERZY